Νόμοι 4261/2014 Αρθρο 172

Αρθρο 172. Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001

1. Μέχρι την 31.12.2019, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285), όμορα και στην περίπτωση που παρεμβάλλεται, μεταξύ των προβολών των πλάγιων πλευρών των ως άνω επιχειρήσεων ή σωματείων και του αιγιαλού, ακίνητο, τη διαχείριση του οποίου έχει η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), ακόμα και αν μεταξύ της επιχείρησης ή του σωματείου και του ακινήτου αυτού μεσολαβεί δρόμος οιασδήποτε μορφής, εφόσον προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για εκμίσθωση σε αυτόν.
Η αίτηση προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για τη μίσθωση των ακινήτων των οποίων έχει τη διαχείριση συνοδεύεται από απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή OPEN της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α.) Α.Ε. ή από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα όρια της επιχείρησης και ο αιτούμενος προς μίσθωση χώρος.
Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων, που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., στις παραπάνω περιπτώσεις υπολογίζεται βάσει του Κανονισμού του οικείου φορέα διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που διατηρεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για τη μισθωτική αξία του όμορου αιγιαλού και της παραλίας

2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των μισθωτηρίων συμβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει.

3. Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της μίσθωσης με τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν, επί ποινή ακυρότητας της μίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού μισθώματος που θα προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. Α. Ε., ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μισθώματος που ορίζεται στην ως άνω μίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας. Η καταβολή πραγματοποιείται με κατάθεση του οφειλόμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου κοινοποιείται άμεσα στον οικείο Ο.Τ. Α.. Σε περίπτωση μη σύναψης μίσθωσης με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων και το προκαταβληθέν ποσό συμψηφίζεται με τυχόν επιβληθησόμενα πρόστιμα.

4. Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 είναι και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δημοσίου κτήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της επιχείρησής τους και του προς μίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη ομολογία αναγνώρισης κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση αμετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της κυριότητας του δημοσίου κτήματος υπέρ των φυσικών ή νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, το καταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. μίσθωμα αποδίδεται από την εταιρεία στους δικαιούχους άτοκα.

5. Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ' της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.), σε όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2014 από τον πολλαπλασιασμό του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας για κάθε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα επί τον αριθμό των κλινών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001
Up
Close
Close
Κλείσιμο