Νόμοι 4251/2014 Αρθρο 22 Παράγραφος 3

Αρθρο 22. Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών

3. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
Up
Close
Close
Κλείσιμο