Νόμοι 4223/2013 Αρθρο 39 Παράγραφος 2

Αρθρο 39. Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήματος. β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' .
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο