Νόμοι 4223/2013 Αρθρο 26 Παράγραφος 11

Αρθρο 26. Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος

11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος
Up
Close
Close
Κλείσιμο