Νόμοι 4223/2013 Αρθρο 11 Παράγραφος 1

Αρθρο 11. Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

1. Η περίπτωση Γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 (A' 294) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο