Νόμοι 4182/2013 Αρθρο 64 Παράγραφος 1

Αρθρο 64. Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών

1. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και τηρούν φακέλους και Μητρώο των σχολαζουσών κληρονομιών. Στους φακέλους περιλαμβάνονται:
α) Το όνομα του κληρονομουμένου,
β) το είδος και η αποτίμηση της περιουσίας,
γ) οι αναφορές και οι εκθέσεις του κηδεμόνα, καθώς και όλα τα στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες διαχείρισης και διοίκησης, η αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά, οι προσκλήσεις της αρχής προς τον κηδεμόνα και η λογοδοσία του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο