Νόμοι 4182/2013 Αρθρο 14 Παράγραφος 9

Αρθρο 14. Λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου

9. Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1.1.2015. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Η προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού και η ανάθεση εκτέλεσης των συναφών με τη λειτουργία της βάσης δεδομένων υπηρεσιών μπορεί να διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου
Up
Close
Close
Κλείσιμο