Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 66 Παράγραφος 4

Αρθρο 66. Εγκλήματα φοροδιαφυγής

4. Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευ ρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Up
Close
Close
Κλείσιμο