Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 59

Αρθρο 59. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

Για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
 1. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της διαφοράς του φόρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
Up
Close
Close
Κλείσιμο