Νόμοι 4174/2013 Αρθρο 48 Παράγραφος 1

Αρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση

1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αναγκαστική εκτέλεση
Up
Close
Close
Κλείσιμο