Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 8 Παράγραφος 2

Αρθρο 8. Φορολογικό έτος

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογικό έτος
Up
Close
Close
Κλείσιμο