Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 71 Παράγραφος 3

Αρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

3. Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο