Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 4 Παράγραφος 3

Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία

3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογική κατοικία
Up
Close
Close
Κλείσιμο