Νόμοι 4170/2013 Αρθρο 74

Αρθρο 74. Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), μετά τη λέξη «παίγνια» προστίθενται οι λέξεις «, ή αυτεπάγγελτα».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, μετά τις λέξεις « της ΟΠΑΠ Α.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους ή των όρων των αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της:».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) η φράση «όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση
«όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου, της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)».

5. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) καταργείται.

6. Το άρθρο 15 του ν. 4110/2013 (Α’ 17) καταργείται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011
Up
Close
Close
Κλείσιμο