Νόμοι 4170/2013 Αρθρο 31

Αρθρο 31. Πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε.

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε. προέρχονται από εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Αν από την οικονομική διαχείριση της E.Λ.Τ.Ε. στο τέλος κάθε τριετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, διατίθεται έως το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του οικονομικού αυτού αποτελέσματος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε.
Up
Close
Close
Κλείσιμο