Νόμοι 4164/2013 Αρθρο 1 Παράγραφος 1

Αρθρο 1. Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 1647/1986 (Α' 141) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται.
Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1647/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3882/2010 (Α' 166) και όπως οι αρμοδιότητες αυτές υφίστανται μετά την έκδοση της υπ' αριθμ.10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β'416), μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε με την, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α' 114) υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 81706/6085/1995 (Β' 872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), στην αγγλική «NATIONAL CADASTRE AND MAPPING AGENCY S.A.».
Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κανονιστικών πράξεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 18 του ν. 3882/2010 (Α' 166) από την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκούνται, από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3882/2010 (Α'166), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3882/2010 (Α' 166).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»
Up
Close
Close
Κλείσιμο