Νόμοι 4153/2013 Αρθρο πρώτο

Αρθρο πρώτο.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ αυτής σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και το Πρωτόκολλο Τροποποίησης αυτής, που υπογράφηκαν από την Ελλάδα, στο Παρίσι, στις 21 Φεβρουαρίου 2012, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, των κυρουμένων Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ της Σύμβασης σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική έχουν ως εξής:

Σύμβαση

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο