Νόμοι 4146/2013 Αρθρο 16 Παράγραφος 3

Αρθρο 16. ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της υπό αξιοποίηση περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα και τα επ' αυτών κτίρια, παραρτήματα και συστατικά τους, καθώς τα επ' αυτών εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, περιέρχονται από το δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, υποχρεούται δε να τα προστατεύει με δικές της ενέργειες και δαπάνες. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.
Η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.
Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακολουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3Α. α) Παραχωρείται κατά χρήση στο Ν. Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», χωρίς αντάλλαγμα, για σαράντα (40) έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκταση εμβαδού 487.393 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο ιγ' του ν. 3342/2005 και εμφαίνεται στο συνημμένο από 7.3.2005 διάγραμμα (Α'131). Συγκεκριμένα, παραχωρούνται η Ζώνη Α1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας 240.300 τ.μ., που αφορά στη Ζώνη I του προεδρικού διατάγματος της 26ης.11.2013 «Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΑΑΠ/443/6.12.2013), οι Ζώνες Α2 και Β1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας, αντίστοιχα, 129.600 τ.μ. και 93.300 τ.μ., μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τ.μ., που αφορούν στη Ζώνη II του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1, του ως άνω διαγράμματος, οριζόμενα ως Ζώνη ΙΙΙα (επιφανείας 24.193 τ.μ.) στο σχετικό πρωτότυπο από 16.6.2016 διάγραμμα (σχέδιο 1α) σε κλίμακα 1:5000, νόμιμα θεωρημένο, για την προσθήκη της ζώνης ΙΙΙα (Παράρτημα I' του παρόντος άρθρου).
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση για παράβαση των σχετικών όρων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
Up
Close
Close
Κλείσιμο