Νόμοι 4144/2013 Αρθρο 36 Παράγραφος 4

Αρθρο 36. Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

4. Στο άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Up
Close
Close
Κλείσιμο