Νόμοι 4141/2013 Αρθρο 35 Παράγραφος 2

Αρθρο 35. Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

2. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Up
Close
Close
Κλείσιμο