Νόμοι 4111/2013 Αρθρο 13 Παράγραφος 9

Αρθρο 13. Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

9. α. Οι διατάξεις με τις οποίες έχει ανατεθεί, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του π.δ. 63/2005 (Α΄98), η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση της Γραμματείας αυτής με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου μόνου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) και αναφέρονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία συνιστάται με την ανωτέρω διάταξη.
β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Up
Close
Close
Κλείσιμο