Νόμοι 4093/2012 Αρθρο πρώτο Παράγραφος 12

Αρθρο πρώτο.

ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΙΒ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 
1. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α' 41) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
«δ) την 1.12.2012 του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ- ΜΜΕ),».
β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α' 89) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.
 
2. Η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για υγειονομική περίθαλψη, από 1.1.2013 ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α' 15) όπως ισχύει, στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως ισχύει.
 
ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ. Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση:
i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,
ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,
iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,
iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,
ν) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
β. Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επί μέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί.
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α' και β' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως ισχύει κάθε φορά.
δ. Ο Ε.Ο. Π. Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.
ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2015.»
 
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012 (Α' 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον μετά το συμψηφισμό της παραγράφου δ' του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), παραμένει ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο. Π.Υ. Υ. αλλά μόνον έναντι νοσοκομείων, τότε οι ανωτέρω απαιτήσεις δύναται να εκχωρούνται προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα Νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι οποίες υφίστανται δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α' 228), της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4052/2012 (Α' 41) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των Νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.»
 
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011 (Α' 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσον αφορά στην πληρωμή των συμβεβλημένων προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.»
 
4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) καταργείται και οι περιπτώσεις ε' και στ' αναριθμούνται σε δ' και ε' αντίστοιχα.
 
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) απαλείφεται η φράση «υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών».
 
6. Στην περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) απαλείφεται η λέξη «εμπρόθεσμα».
 
7. Η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αιτούμενης δαπάνης για τα σκευάσματα αυτά».
 
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) μετά τις λέξεις «φαρμακευτικών προϊόντων προς» προστίθεται η φράση «τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
 
9. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
 
10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2. εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.
 
11. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012(Α'41) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών, καθώς και περαιτέρω εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων, δεδομένων των γνωστών ευαισθησιών αντιμετώπισης των ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη θεραπευτική πρακτική. Το ποσοστό των συνταγών με εμπορική ονομασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.
 
12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.
 
ΙΒ.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 3919/2011
 
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Α5/2005/1999 υ.α. (Β' 749).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1666/1986 (Α' 200).
γ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 4 του π. δ. 29/1987 (Α' 8).
δ) Το άρθρο 8 του π.δ. 225/2000 (Α' 194).
ε) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/1994 (Α' 196), συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (Α' 81) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3846/2010 (Α' 66).»
 
2. Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν. 1666/1986 (Α'200). Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του ν. 4316/2014 (Α'270), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως με τις ίδιες άδειες.
 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3661/2008(Α'89), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάθεση ομματοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών, των τυποποιημένων ομματοϋαλλίων (πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών, γίνεται και από καταστήματα μη οπτικών ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως αυτός ισχύει. Σε περίπτωση που διατίθενται από καταστήματα μη οπτικών ειδών επιστημονικά υπεύθυνος θα είναι οπτικός.»
 
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 29/1987 (Α' 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία Περιφέρεια.
 Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.»
 
5. Τα άρθρα 5, 6, 7 του π.δ. 225/2000 (Α' 194) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 5
Για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας στην Περιφέρεια-έδρα της Μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της Μονάδας είναι τα εξής:
α) Τα πλήρη σχέδια του κτιρίου εγκατάστασης και των χώρων λειτουργίας της Μονάδας που συνοδεύεται με την άδεια της Πολεοδομίας.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας για την απόσταση και το χρόνο άφιξης από τη Μονάδα στο διασυνδεόμενο Νοσοκομείο.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν και το μέγιστο αριθμό των ασθενών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και την προέλευσή τους (π.χ. ημεδαποί, αλλοδαποί κ.ά.).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού Νεφρολόγου που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει συμπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον έτος από τη λήψη της ειδικότητάς του, δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατάθεση των σχετικών αποδεικτικών επίσημων εγγράφων.
ε) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται το Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
στ) Στις περιπτώσεις λειτουργίας Μ.Χ.Α. από φορέα του δημόσιου τομέα, Ν. Π.Δ.Δ. ή Ν. Π. Ι.Δ. απαιτείται απόφαση Δ.Σ. ή αντίστοιχου οργάνου του φορέα. Στην περίπτωση των εταιρειών απαιτείται καταστατικό και νομιμοποίηση της εταιρείας, τα οποία υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία της Μονάδας απαιτείται, εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών» (Α' 93) και στην οποία ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικά ιατρός με ειδικότητα Νεφρολογίας. Η εν λόγω Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις διαπιστώσεις και προτάσεις της.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Μονάδας, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση λειτουργίας, εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία Μ.Χ.Α. ή δεν προκύπτει συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν δύναται να λειτουργήσει τη Μονάδα, γνωστοποιώντας του τους σχετικούς λόγους.
Η εν λόγω έγγραφη ενημέρωση γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μ.Χ.Α..
Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται απαραίτητα η επωνυμία και η ταχυδρομική διεύθυνση της Μονάδας, ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων, ο αριθμός των εφεδρικών μηχανημάτων και ο επιστημονικά υπεύθυνος.
Άρθρο 6
Δικαιούχοι λειτουργίας Μ.Χ.Α. είναι φυσικά πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου χαρακτήρα και εταιρείες με την προϋπόθεση ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται και στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Άρθρο 7
Στην περίπτωση επέκτασης των Μ.Χ.Α. απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης επέκτασης της Μ.Χ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μ.Χ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα τριάντα (30) μηχανήματα.»
 
6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:
α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,
β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,
γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ. Υ.,
δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.
Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία - οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυϊατρεία - πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών.»
«4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001.»
 
7. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123), οι λέξεις «αδειοδότησης και» διαγράφονται.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 (Α' 123), οι λέξεις «τη νομική μορφή» διαγράφονται.
 

8. Στις διατάξεις των νόμων 1666/1986 (Α' 200), 3661/2008 (Α' 89), 3204/2003 (Α' 296), 971/1979 (Α' 223), 2519/1997 (Α' 165), 4025/2011 (Α' 228), του π.δ. 84/2001 (Α' 70) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 228/2004 (Α' 212), των προεδρικών διαταγμάτων 29/1987 (Α' 8), 225/2000 (Α' 194), των υπουργικών αποφάσεων οικ. 3215/1998 (Β' 655), Α5/2005/1999 (Β' 749), 949/1981 (Β' 388) όπως τροποποιήθηκε με την Α4/οικ.2503/1982 (Β' 717), των υπουργικών αποφάσεων Γ4ε/5258/1970 (Β' 426), Υ3β/οικ.15543/2008 (Β' 230), Υ7/οικ.3971/1994 (Β' 433), Α4β/οικ.2352/1988, όπου αναφέρεται η λέξη «άδεια» αντικαθίσταται από τη λέξη «βεβαίωση».
 
ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001
 
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (Α' 70):
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4. 
β) Οι περιπτώσεις α' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11. 
δ) Οι περιπτώσεις β' , γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11. 
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11. 
στ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.
 
2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του Π.Δ. 84/2001:
α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη «μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος.
γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος.
δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.
Οι περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμούνται σε ε' και στ' αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν.»
δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.»
ε. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση «αποκλειστικά και μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η φράση «η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και» διαγράφεται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο