Νόμοι 4092/2012 Αρθρο έκτο

Αρθρο έκτο.

1. Στα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοι κητικου σκοπού εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως ανω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α' 212), και του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α' 314), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,
ββ) το Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και
γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το όριο αυτό δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.

2. Στις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν. 3429/2005 όπως ισχύει εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα της εκατό (50 %) οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος δεν ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση τους, ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων υποχρεούται να θέσει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτών, τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από υπάλληλο του εκάστοτε αρμοδίου φορέα, εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξουσιοδότηση του αρμοδίου Υπουργού, η υποχρέωση να θέσει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτών, τουλάχιστον για την διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 ισχύει και για το πρόσωπο αυτό, ανεξάρτητα εάν η υποχρέωση αυτή περιέχεται στο κείμενο της εξουσιοδότησης ή όχι για εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στη σχετική Γενική Συνέλευση. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται σύμφωνα με τις κείμενες ποινικές διατάξεις περί παραβάσεως καθήκοντος.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3871/2010 (Α' 141), η διάταξη της παρ. 12 περίπτωση γ' του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 όπως ισχύει, καθώς και κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο