Νόμοι 4075/2012 Αρθρο 32 Παράγραφος 3

Αρθρο 32. Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ

3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α' 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
Up
Close
Close
Κλείσιμο