Νόμοι 4075/2012 Αρθρο 19 Παράγραφος 1

Αρθρο 19. Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α' 291), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α'48), αντικαθίσταται ως εξης:
«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ
Up
Close
Close
Κλείσιμο