Νόμοι 4038/2012 Αρθρο 7

Αρθρο 7. Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του ν.3049/2002 (Α' 212) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 (Α' 152) καταργείται από τότε που ίσχυσε και η θητεία των μελών του Δ.Σ. που διορίστηκαν μετά από κλήρωση ισχύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση για τρία έτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3. α. Στην περίπτωση ε' της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, πριν από τη λέξη «Αποφασίζει» τίθενται οι λέξεις «Προσλαμβάνει και».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 οι λέξεις «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Εντεταλμένος Σύμβουλος)».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011, αντί των λέξεων «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου».
δ. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν και τυχόν τροποποίηση των όρων τους.»

5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «των περιουσιακών του στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει το Ταμείο, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
δ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.»
ε. Στο άρθρο 5 του ν.3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:
«6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή οι χρηματιστηριακές εταιρίες προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.2730/1999.»
στ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3986/ 2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Για την προμήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 7 του ν.3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Ταμείο.»

6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.»
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 πριν από τη λέξη «ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «αστική ή ποινική».

7. α. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α' 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011
β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 24 παρ. 2 περιπτώσεις α', γ' και δ' και του άρθρου 24 παρ. 2 περίπτωση β' του ν.4014/2011 συμπληρώνονται μετά παρέλευση έξι και εννέα μηνών αντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, ως προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011.
γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παρ. 4 του ν.4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού που θα αντικαταστήσει αυτά.

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «, καθώς και περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. ή».
β. Στην περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 μετά τις λέξεις «Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα» προστίθενται οι λέξεις «, εμπράγματα δικαιώματα,».
γ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

9.........

10. Η συσταθείσα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180), διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» μετατρέπεται και λειτουργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με τις ίδιες αρμοδιότητες, έδρα και επωνυμία ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3051/2002 (Α' 220) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» ή « Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» εννοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π. συνεχίζουν με τις ιδιότητές τους τη θητεία τους μέχρι την προβλεπόμενη από την πράξη διορισμού λήξη της, ως μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.

11. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

12. ....................

13. Στην εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού του πρώτου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) προστίθενται εξειδίκευση ή εξειδικεύσεις και σε άλλα αντικείμενα που θα ορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της.

14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) μετά τη λέξη «μόνιμου» προστίθεται η φράση «ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

15. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..»

16. Για τις θέσεις των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α' 38) και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (Α' 226).

17. Μετατάξεις έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και αποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για περίοδο έξι μηνών από αυτή, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (Α' 180).

18. Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α' 180), πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του ν.2206/1994.

19. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3229/2004 (Α' 38) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

20. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α' 180) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218) μετά τη φράση «με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της».
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α'180), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218), καταργείται.

21. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) θα αναφέρεται ως: «The Hellenic Gaming Commission».

22. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. για τη σύνθεσή της, συγκροτείται «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., διατυπώνει την άποψή της για θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση των μελών της.
Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο.»

23. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.4002/2011 (Α' 180) μετά τη φράση «Ελληνική Δημοκρατία» προστίθεται η φράση «, καθώς και εκείνα που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50».

24. Στην παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4002/2011 (Α' 180) μετά τη φράση «ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως» τίθεται η λέξη «ενδεικτικά».

25. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39.»

26. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν.4021/2011 (Α' 218) καταργείται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.
Up
Close
Close
Κλείσιμο