Νόμοι 4021/2011 Αρθρο 52 Παράγραφος 6

Αρθρο 52. Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
5. «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέμα για την πιστοποίηση των παιγνιομηχανημάτων και των παιγνίων για τα τυχερά παίγνια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις του ν. 4002/2011
Up
Close
Close
Κλείσιμο