Νόμοι 4002/2011 Αρθρο 54 Παράγραφος 5

Αρθρο 54. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο