Νόμοι 3996/2011 Αρθρο 63 Παράγραφος 7

Αρθρο 63. Ρυθμίσεις ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

7. Οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών.
Σε περίπτωση συνείσπραξης των εισφορών, οι μισθολογικές καταστάσεις υποβάλλονται στο φορέα είσπραξης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται η μορφή (έντυπη, μαγνητική, ηλεκτρονική κ.λπ.) των καταστάσεων απόδοσης εισφορών στην περίπτωση συνείσπραξης που υποβάλλονται από τους εργοδότες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία συνείσπραξης εισφορών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
Up
Close
Close
Κλείσιμο