Νόμοι 3996/2011 Αρθρο 43

Αρθρο 43. Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη
Up
Close
Close
Κλείσιμο