Νόμοι 3986/2011 Αρθρο 33 Παράγραφος 4

Αρθρο 33. Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών

4. Στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (A΄ 266), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
 «5. Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή του φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών
Up
Close
Close
Κλείσιμο