Νόμοι 3982/2011 Αρθρο 4 Παράγραφος 5

Αρθρο 4. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παρόντος, κατατάσσονται τα μηχανήματα έργου σε ειδικότητες και ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα για το χειρισμό μηχανημάτων έργου, το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθιερώνονται με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα. Με την ίδια απόφαση γίνεται η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, με τις άδειες που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Up
Close
Close
Κλείσιμο