Νόμοι 3955/2011 Αρθρο 4 Παράγραφος 2

Αρθρο 4. Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α'75), (στο εξής αίτηση - υπεύθυνη δήλωση), μόνο ηλεκτρονικά, σε βάση πληροφοριών που τηρείται και ενημερώνεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω ψηφιακής υπηρεσίας αναρτημένης στον επίσημο ιστότοπο του ίδιου Υπουργείου.
β) Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
Up
Close
Close
Κλείσιμο