Νόμοι 3899/2010 Αρθρο 4 Παράγραφος 6

Αρθρο 4. Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2012.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010
Up
Close
Close
Κλείσιμο