Νόμοι 3899/2010 Αρθρο 1 Παράγραφος 1

Αρθρο 1. Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ν. 3429/2005

1. α. Το άρθρο 19 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
 «Άρθρο 19
 Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρμογής
 Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού, υπάγονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') με εξαίρεση το Ταμείο του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α') και τις εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα.»
 β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, καταργούνται.
 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ν. 3429/2005
Up
Close
Close
Κλείσιμο