Νόμοι 3888/2010 Αρθρο 17

Αρθρο 17. Τέλη κυκλοφορίας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
 Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
 α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' Έως 300 20
Β' 301 - 785 50
Γ' 786 - 1071 110
Δ' 1.072 - 1.357 120
Ε' 1.358 - 1.548 220
ΣΤ' 1.549 - 1.738 240
Ζ' 1.739 - 1.928 270
Η' 1.929 - 2.357 600
Θ' 2.358 - 3.000 800
Ι' 3.001 - 4.000 1.000
Κ' 4.001 και άνω 1.200


β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
 Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0 - 100 0
101 - 120 0,80
121 - 140 1,00
141 - 160 1,50
161 - 180 2,00
181 - 200 2,25
201 - 250 2,50
άνω των 251 3,00


Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 125 ευρώ.
 Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 1.500 70
Β' 1.501 - 3.500 95
Γ' 3.501 - 10.000 270
Δ' 10.001 - 20.000 540
Ε' 20.001 - 30.000 850
ΣΤ' 30.001 - 40.000 1.200
Ζ' 40.001 και άνω 1.350Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ. δ) Λεωφορεία:

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' Έως 33 190
Β' 34 - 50 370
Γ' 51 και άνω 465


ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 485 ευρώ.
Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης. α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 260 ευρώ.
 β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
 Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0 - 100 0
101 - 150 2,00
Άνω των 151 2,50


γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 3.500 115
Β' 3.501 - 10.000 175
Γ' 10.001 - 19.000 310
Δ' 19.001 - 26.000 450
Ε' 26.001 - 33.000 590
ΣΤ' 33.001 - 40.000 840
Ζ' 40.001 και άνω 1.320


Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ. δ) Λεωφορεία:

Κατηγορία Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Αστικά Α έως 50 190
Αστικά Β 51 και άνω 350


Κατηγορία Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Υπεραστικά Α έως 50 195
Υπεραστικά Β 51 και άνω 270
Τουριστικά Θέσεις καθημένων  
έως 40 390
41 και άνω 540


ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 270 ευρώ.
 Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 25 ευρώ.
 Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 3 ευρώ ανά ημέρα.
 Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
 α) Για μοτοσικλέτες: 25 ευρώ.
 β) Για λοιπά οχήματα: 125 ευρώ.

2. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
 Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
 Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
 Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.

3. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου. Χρηματικά ποσά που κατανεμήθηκαν έως και την 31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34 «Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού» του ν.3697/2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, αποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισμών και αποδόθηκαν νομίμως.

4. Από την έναρξη του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 219 Α') που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α') και του άρθρου 32 του ν. 3775/2009 ( ΦΕΚ 122 Α').

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις προγούμενες παραγράφους για τα ταξινομούμενα επιβατικά αυτοκίνητα από 1.11.2010.

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), προστίθεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τέλη κυκλοφορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο