Νόμοι 3887/2010 Αρθρο 15

Αρθρο 15. Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) οι διατάξεις του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α'),
β) Οι υπ' αριθμ. Κ/24241/2045/12.5.2008 και Κ/26147/ 2169/12.5.2008 (ΦΕΚ 856 Β') κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
γ) Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 383/1976 και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο