Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 88

Αρθρο 88. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α)

1. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνε­στήθη με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') με­τονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως:
«δ) Τμήμα Δ' Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστη­ριότητες.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως:
«δ) Τμήμα Δ' Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστη­ριότητες.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι αυτές της περί­πτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005 (Τμήμα Α' Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτή­σεων και Επιχορηγήσεων), ως προς τα θέματα νομιμο­ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πα­ράνομης προέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, παράνομων χρηματιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παράνο­μων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά, αρμοδιότητες που ασκούνταν ως σήμερα από το Τμήμα Β' Ειδικών Οικονομικών Υπο­θέσεων της ίδιας Διεύθυνσης.
Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρα­τών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας, προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται από διασυνο­ριακές εγκληματικές δραστηριότητες και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για δέ­σμευση ή για κατάσχεση ή για δήμευση σε ποινικές υπο­θέσεις και σε υλοποίηση της απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Δε­κεμβρίου 2007, καθώς και των αποφάσεών του:
α) 2001/500/JHA για το ξέπλυμα χρήματος, τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και δή­μευση περιουσιακών στοιχείων,
β) 2003/577/JHA για την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης,
γ) 2005/212/JHA για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων,
δ) 2006/ 783/JHA για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήμευσης και
ε) 2006/960/JHA για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Διωκτικών Αρχών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργάζεται σε εθνικό επίπεδο με όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας για την άμεση ανταπόκριση και συν­δρομή στα αιτήματα των αντίστοιχων Υπηρεσιών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και των τρίτων χωρών που καλύπτονται με συμβάσεις αμοιβαίας δι­οικητικής συνδρομής που έχει υπογράψει η χώρα μας.
Ορίζεται ως το Εθνικό Γραφείο ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστη­ριότητες και ως το σημείο επαφής με τις αντίστοιχες Υ­πηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοι­χείων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο αφ' ενός τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής, με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύ­ου CARIN (CAMDEN ASSETS RECOVERY INTERAGENCY NETWORK) και αφ' ετέρου την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης των μεθόδων και των τεχνικών στον τομέα της διασυνοριακής ανίχνευσης, δέσμευσης, κατά­σχεσης και δήμευσης των προϊόντων και άλλων περιου­σιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.
Διενεργεί εσωτερικές έρευνες και όπου απαιτείται διαβιβάζει τα αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έ­ρευνες και ελέγχους.
Οι διωκτικές και δικαστικές αρχές της χώρας, υποχρε­ούνται να ενημερώνουν έγκαιρα το Τμήμα Δ' για όλες τις δεσμεύσεις, κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσια­κών στοιχείων και κεφαλαίων αφ' ενός για την τήρηση στοιχείων στον τομέα αυτό και αφ' ετέρου για να αντα­ποκρίνεται στα αιτήματα της EUROPOL και των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εθνικό σημείο επα­φής για τη χώρα μας.
Η ανάκτηση των κεφαλαίων των πάσης φύσεως περι­ουσιακών στοιχείων και προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γίνεται κατόπιν δικαστικής συνδρομής με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δεν υποκαθίσταται με τις διατάξεις αυτές.
Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται α­πό το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Σώμα­τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και από προσωπικό που αποσπάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά­νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει­ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.»

4. Το άρθρο 11 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α') αντικα­θίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Ι. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Α­θηνών διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τμήματα:
α) Α' Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται α­πό τρία (3) Τμήματα Ελέγχων.
β) Β' Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται α­πό τρία (3) Τμήματα Ελέγχων.
γ) Τμήμα Δικαστικού.
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδι­κών Υποθέσεων Αθηνών κατανέμονται μεταξύ των Τμη­μάτων, ως εξής:
Α. Α' Υποδιεύθυνση Ελέγχων
α) Τμήμα Α' - Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών παράνο­μων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δημο­σιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..
Διενεργεί ελέγχους και εξακριβώσεις από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με τον Κανονισμό 2185/1996 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Νοεμβρί­ου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η επιτροπή με σκοπό την προ­στασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών για την απο­τελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
β) Τμήμα Β'- Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Πα­ράνομων Εσόδων και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστα­σης Φυσικών Προσώπων
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότη­τας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 40 του ίδιου νό­μου, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμε­να αρμοδιότητας του Τμήματος.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Διενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και δα­πανών των φυσικών προσώπων.
γ) Τμήμα Γ'- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Ασκεί τις αρμοδιότητες ποινικής και διοικητικής διαδι­κασίας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των νόμων 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και 2239/1994 «περί εμπορικών σημάτων».
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέ­ουν από την ως άνω ισχύουσα νομοθεσία.
Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδομένων επί των παραβά­σεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημερώνει τις αρ­μόδιες υπηρεσίες.
Συνεργάζεται και ενημερώνει τις Φορολογικές, Τελω­νειακές και λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, όταν από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόμων, ανακύπτουν θέμα­τα που εντάσσονται στις δικές του αρμοδιότητες.
Β. Β' Υποδιεύθυνση Ελέγχων
α) Τμήμα Α'- Ελέγχου Εθνικών Επιδοτήσεων και Επι­χορηγήσεων
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Επιλαμβάνεται επί θεμάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποί­ησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και ε­πί παραβάσεων της νομοθεσίας περί παροχής επενδυτι­κών κινήτρων, καθώς και επί παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνι­κών δημοσιονομικών συμφερόντων.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Ερευνά υποθέσεις υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβά­νουν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
β) Τμήμα Β'- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Επιλαμβάνεται θεμάτων πρόληψης και καταστολής οι­κονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργού­νται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερό­ντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, στα θέματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005, εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημά­των.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητάς του.
γ) Τμήμα Γ'- Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ε­γκλήματος
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Επιλαμβάνεται θεμάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοι­νωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοι­πών νέων τεχνολογιών.
Ερευνά στο διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα στοι­χεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχει­ρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υ­ποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέ­μηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβά­σεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε..
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώ­ρες για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμο­διότητας του Τμήματος.
Γ. Τμήμα Δικαστικού
Παραλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογικών, τελωνεια­κών και λοιπών παραβάσεων και επιμελείται της παραπο­μπής αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το αποδεικτικό υ­λικό, λαμβάνει καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συ­μπληρώνει τους φακέλους με τις τυχόν άλλες απαραίτη­τες εκθέσεις.
Υποβάλλει τις μηνυτήριες αναφορές στον αρμόδιο Ει­σαγγελέα για παραβάσεις επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίες διαπιστώνονται από αυτό και διώ­κονται ποινικά κατά την κείμενη νομοθεσία, παρακολου­θεί την εκδίκαση αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του Δη­μοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα μέσα και βοη­θήματα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Δικαστικά Γρα­φεία.
Ενημερώνει το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύ­θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρε­σίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την πορεία των υποθέσεων που ά­γονται στα δικαστήρια.
Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Παρέδρους του N.Σ.K. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.
Μεριμνά για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων λαθρεμπορίας, φοροδια­φυγής ή άλλων περιπτώσεων.
Δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
i. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα δεδο­μένα από τα συστήματα πληροφορικής.
Καταγράφει τις οικονομικές δραστηριότητες, κατά γε­ωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις με­θόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα.
Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων, σύμφωνα με τα ε­πιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επα­ληθεύσεων.
Προετοιμάζει και εκδίδει μηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου.
Φροντίζει, σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις, ώ­στε, κατά την καθημερινή εργασία, να μην υπάρχει επι­κάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων.
Μεριμνά για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κα­τάλληλα έντυπα των ελέγχων.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονι­σμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Επιχειρη­σιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και ει­σηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθε­τικών μέτρων.
Μελετά τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιού­νται για τη διάπραξη του οικονομικού εγκλήματος και ε­νημερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της Επιχειρησια­κής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών για την α­ποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου τους στον εντοπισμό των παραβατών και την πρόληψη και δίωξη γε­νικότερα του οικονομικού εγκλήματος.
ii. Μεριμνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων, καθώς και για τη διανομή αυτών στους υπαλλήλους.
Μεριμνά για την παραλαβή των Φύλλων της Εφημερί­δας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τη βιβλιοδεσία τους και την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων εντύ­πων και βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρ­μοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..
Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού, σύμ­φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Μεριμνά για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απα­ραίτητο προσωπικό.
Μεριμνά για τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του προ­σωπικού της Διεύθυνσης.
Εκκαθαρίζει και πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόματα και λοιπές αμοιβές ή αποζημιώσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις και εκδίδει τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας αυτού.
Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του προ­σωπικού της Διεύθυνσης.
Διεκπεραιώνει την κοινή και εμπιστευτική αλληλογρα­φία (όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και αποστολή εγγρά­φων) και ασκεί, γενικά, τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
Παρακολουθεί τις δαπάνες της Διεύθυνσης και ειση­γείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό Εξόδων των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
Οργανώνει και λειτουργεί την αποθήκη υλικού της Δι­εύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία αποθέματα, διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοι­χεία παρακολούθησης της διαχείρισης αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.
Μεριμνά για τη συντήρηση και την επισκευή των χερ­σαίων μέσων δίωξης, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και παρακολουθεί την κίνησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Επιμελείται της στέγασης και φύλαξης των αυτοκινή­των, των μοτοσικλετών και των λοιπών μέσων δίωξης.
Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες με συμ­βατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων μέσων δίωξης της Διεύθυνσης.
ΙΙ. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, ως εξής:
α) Τμήμα Α'- Ελέγχου Κοινοτικών και Εθνικών Επιδο­τήσεων και Επιχορηγήσεων
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
i. Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών παράνο­μων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δημο­σιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των δημο­σιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..
Διενεργεί ελέγχους και εξακριβώσεις από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), σύμφωνα με τον Κανονισμό 2185/1996 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Νοεμβρί­ου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η επιτροπή με σκοπό την προ­στασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών για την απο­τελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
ii. Επιλαμβάνεται επί θεμάτων πρόληψης και καταστο­λής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποί­ησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και ε­πί παραβάσεων της νομοθεσίας περί παροχής επενδυτι­κών κινήτρων, καθώς και επί παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνι­κών δημοσιονομικών συμφερόντων.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Ερευνά υποθέσεις υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβά­νουν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
β) Τμήμα Β'- Χρηματοοικονομικών υποθέσεων Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Επιλαμβάνεται θεμάτων πρόληψης και καταστολής οι­κονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργού­νται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερό­ντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, στα θέματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 85/2005, εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημά­των.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμοδιότητάς του.
γ) Τμήμα Γ' - Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Πα­ράνομων Εσόδων και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστα­σης Φυσικών Προσώπων
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότη­τας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 40 του ίδιου νόμου, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν α­ξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύ­θυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Διενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και δα­πανών των φυσικών προσώπων.
δ) Τμήμα Δ' - Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εγκλήματος
Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις περι­πτώσεις α'-ια' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδι­ου προεδρικού διατάγματος.
i. Ασκεί τις αρμοδιότητες ποινικής και διοικητικής δια­δικασίας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις, ό­πως αυτές ισχύουν, των νόμων 2121/1993 «περί πνευμα­τικής ιδιοκτησίας» και 2239/1994 «περί εμπορικών σημά­των».
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληρο­φορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και προβαί­νει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέ­ουν από την ως άνω ισχύουσα νομοθεσία.
Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδομένων επί των παραβά­σεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημερώνει τις αρ­μόδιες υπηρεσίες.
Συνεργάζεται και ενημερώνει τις Φορολογικές, Τελω­νειακές και λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, όταν από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόμων, ανακύπτουν θέμα­τα που εντάσσονται στις δικές του αρμοδιότητες.
ii. Επιλαμβάνεται θεμάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοι­νωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου (INTERNET) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοι­πών νέων τεχνολογιών.
Ερευνά στο διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα στοι­χεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται επιχει­ρησιακά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ειδικών Υ­ποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέ­μηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβά­σεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε..
Συνεργάζεται με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώ­ρες για την αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα αρμο­διότητας του Τμήματος.
ε) Τμήμα Ε'- Διοικητικής Μέριμνας και Δικαστικού
i. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα δεδο­μένα από τα συστήματα πληροφορικής.
Καταγράφει τις οικονομικές δραστηριότητες, κατά γε­ωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις με­θόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα.
Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων, σύμφωνα με τα ε­πιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επα­ληθεύσεων.
Προετοιμάζει και εκδίδει μηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου.
Φροντίζει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα, ώ­στε, κατά την καθημερινή εργασία, να μην υπάρχει επι­κάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων.
Μεριμνά για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κα­τάλληλα έντυπα των ελέγχων.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονι­σμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Επιχειρη­σιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων.
Μελετά τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιού­νται για τη διάπραξη του οικονομικού εγκλήματος και ε­νημερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της Επιχειρησια­κής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου τους στον εντοπισμό των παραβατών και την πρόληψη και δίωξη γενικότερα του οικονομικού εγκλήματος.
ii. Μεριμνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων, καθώς και για τη διανομή αυτών στους υπαλλήλους.
Μεριμνά για την παραλαβή των Φύλλων της Εφημερί­δας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τη βιβλιοδεσία τους και την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.Ε.Κ., καθώς και άλλων εντύ­πων και βιβλίων, σχετικών με το αντικείμενο και τις αρ­μοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..
Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού, σύμ­φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Μεριμνά για τη στελέχωση της Διεύθυνσης με το απα­ραίτητο προσωπικό.
Μεριμνά για τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του προ­σωπικού της Διεύθυνσης.
Εκκαθαρίζει και πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόματα και λοιπές αμοιβές ή αποζημιώσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις και εκδίδει τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας αυτού.
Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του προ­σωπικού της Διεύθυνσης.
Διεκπεραιώνει την κοινή και εμπιστευτική αλληλογρα­φία (όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και αποστολή εγγρά­φων) και ασκεί, γενικά, τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
Παρακολουθεί τις δαπάνες της Διεύθυνσης και ειση­γείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό Εξόδων των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
Οργανώνει και λειτουργεί την αποθήκη υλικού της Δι­εύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία αποθέματα, διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοι­χεία παρακολούθησης της διαχείρισης αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.
Μεριμνά για τη συντήρηση και την επισκευή των χερ­σαίων μέσων δίωξης, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και παρακολουθεί την κίνησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Επιμελείται της στέγασης και φύλαξης των αυτοκινή­των, των μοτοσικλετών και των λοιπών μέσων δίωξης.
Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες με συμ­βατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων μέσων δίωξης της Διεύθυνσης.
iii. Παραλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογικών, τελω­νειακών και λοιπών παραβάσεων και επιμελείται της πα­ραπομπής αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το αποδεικτι­κό υλικό, λαμβάνει καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συμπληρώνει τους φακέλους με τις τυχόν άλλες απαραί­τητες εκθέσεις.
Υποβάλλει τις μηνυτήριες αναφορές στον αρμόδιο Ει­σαγγελέα για παραβάσεις επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.E., οι οποίες διαπιστώνονται από αυτό και διώ­κονται ποινικά κατά την κείμενη νομοθεσία, παρακολου­θεί την εκδίκαση αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του Δη­μοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα μέσα και βοη­θήματα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Δικαστικά Γρα­φεία.
Ενημερώνει το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύ­θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρε­σίας του Σ.Δ.Ο.Ε. για την πορεία των υποθέσεων που ά­γονται στα δικαστήρια.
Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Παρέδρους του NΣK. για θέματα της Διεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.
Μεριμνά για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων λαθρεμπορίας, φοροδια­φυγής ή άλλων περιπτώσεων.»

5. Η οργανική θέση αναπληρωτή προϊσταμένου της Ε­πιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α'), καταργείται από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης αυτής με τη νέα της δομή.

6. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α') αναφέρονται οι κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής (software), ΔΕ Πληροφορι­κής: Ειδικότητας Πληροφορικής (software), ΠΕ Πληρο­φορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής (hardware), ΤΕ Προσωπικού Η/Υ: Ειδικότητας Χειριστών Μέσων Εισα­γωγής Στοιχείων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Δακτυλογράφων, νοούνται οι κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Επι­στήμης Η/Υ (software), ΔΕ Προσωπικού: Ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ (hardware), ΤΕ Πληροφορικής: Ειδικότη­τας Πληροφορικής (software), ΔΕ Τεχνικός: Ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενο­γράφων: Ειδικότητας Ελληνικής Δακτυλογραφίας, αντί­στοιχα.

7. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Δ' - Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων, που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες της Δι­εύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων, καθώς και των Επιχειρη­σιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους δομή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α)
Up
Close
Close
Κλείσιμο