Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 87 Παράγραφος 5

Αρθρο 87. Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις

5. α) Όλα τα προβλεπόμενα βιβλία, τίτλοι είσπραξης και επιστροφής και λοιπά στοιχεία που τηρούνται για την ταμιακή υπηρεσία των Τελωνείων, όπως αυτά προβλέπο­νται σε ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα Τελωνεία, δύνανται να τηρούνται και να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τα Τελωνεία που λει­τουργούν μηχανογραφικά.
Όσα από τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τη διε­νέργεια οποιουδήποτε ελέγχου εκτυπώνονται υποχρεω­τικά.
Η είσπραξη των οφειλόμενων, από κάθε αιτία, ποσών δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με χρήση οποιου­δήποτε καθιερωμένου στις συναλλαγές τρόπου πληρω­μής.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου εντολών μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων ασφαλείας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο­νται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαι­τείται για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος εισπράξεων και πληρωμών.
β) Η συγκέντρωση των ηλεκτρονικών εισπράξεων, ο έ­λεγχος των ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενων αρχείων με την Τράπεζα της Ελλάδος και η απόδοση των βεβαιωθέ­ντων και εισπραχθέντων ποσών των Τελωνείων στον Προϋπολογισμό, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, πραγματοποιείται από Υπηρεσία η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια α­πόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, καθώς και ο τρό­πος λειτουργίας της.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο