Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 11 Παράγραφος 6

Αρθρο 11. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων

6.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. μετά τις λέξεις «των ακόλουθων εξόδων» προστί­θενται οι λέξεις «,με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζο­νται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομι­κό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριό­τητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο