Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 11 Παράγραφος 5

Αρθρο 11. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων

5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστα­νται ως εξής:
«Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατο­στά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυ­κλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που κατα­βάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο