Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 9

Αρθρο 9. Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και από κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:
α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία.
β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.
Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του φυσικού προσώπου και είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

2. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

3. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.

4. Τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

5. Οι πράξεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται σε όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διοικητικές κυρώσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο