Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 15

Αρθρο 15. Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα

1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσµευόµενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, µε απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναµία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος. Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελµατική και επιστηµονική του ανεξαρτησία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα
Up
Close
Close
Κλείσιμο