Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 14 Παράγραφος 1

Αρθρο 14. Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ασκεί όλες τις αρµοδιότητές της και έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,
β) καταρτίζει τον Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράµµατος, του προηγούµενου έτους,
δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 12 του παρόντος νόµου,
ε) λαµβάνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά µε τη διαβίβαση των επίσηµων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά µε τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας.
στ) Είναι αρµόδιος για το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσηµων στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρµογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών.
ζ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και µελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
η) Εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µπορεί να αναθέσει την εκπρο σώπησή της στον Νοµικό Σύµβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί οµάδες εργασίας από το ειδικό επιστηµονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείµενό τους.
ι) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και µεριµνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(ια) Καταρτίζει και υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4270/2014 (Α' 143), υιοθετεί και εγκρίνει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ίδιου νόμου και καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό αυτής.
ιβ) Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαµβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της.
ιγ) Ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιδ) Δύναται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να εξουσιοδοτεί µε απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της µε αποφάσεις που δηµοσιεύονται µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται άλλη δηµοσίευσή τους.
ιε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόµος και ο Κανονισµός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμοδιότητες Προέδρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο