Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 12

Αρθρο 12. Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τους κανόνες δεοντολογίας και τη μεθοδολογία του ΕΛ.Σ.Σ..

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, παραλαβής και επιστροφής των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συνεργασία και το συντονισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τους υπόλοιπους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις προσαρμογής των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. στις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης προς το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα . Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει, ότι η εξειδίκευση διατάξεών του μπορεί να γίνεται με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή με συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευσή τους.

3. Εάν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων και του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, επιβάλλεται με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον υπεύθυνο, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον Κανονισμό, διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται από χίλια (1.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα, τη συχνότητα της παράβασης, το εύρος των συνεπειών της και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η έλλειψη συμμόρφωσης σε προηγούμενες αποφάσεις κυρώσεων και η υποτροπή συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις κατά την επιμέτρηση της διοικητικής κύρωσης. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης
Up
Close
Close
Κλείσιμο