Νόμοι 3758/2009 Αρθρο 18

Αρθρο 18. Έκτακτη Οικονομική Εισφορά

1.α. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισό­δημα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς.
Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α').
β. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φο­ρολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορο­λογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εφόσον αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 ΕΥΡΩ) και άνω.
γ. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

2. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ΕΥΡΩ) για ετήσιο συνολικό ατομι­κό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 ΕΥΡΩ) έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα από ογδόντα χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 ΕΥΡΩ) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 ΕΥΡΩ) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ΕΥΡΩ) για εισόδη­μα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 ΕΥΡΩ) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 ΕΥΡΩ) έως πεντα­κόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των δε­καπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (500.001 ΕΥΡΩ) έως εφτα­κόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000 ΕΥΡΩ), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα από εφτακόσιες χιλιάδες ένα (700.001 ΕΥΡΩ) έως εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000 ΕΥΡΩ) και στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ΕΥΡΩ) για εισόδημα άνω των εννιακοσίων χιλιά­δων ένα ευρώ (900.001 ΕΥΡΩ).

3.α. Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προ­σώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
β. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθα­ριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
γ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1.
δ. Οι διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 84 και 85 του Κ.Φ.Ε., καθώς και του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιβολή αυτής της εισφοράς, επιφυλασσομένων όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η εισφορά που προκύπτει μετά από έλεγχο που διενερ­γείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να επιβάλλεται και με το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος.

4.α. Η εισφορά που επιβάλλεται με αυτόν το νόμο κατα­βάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα, αντίστοιχα.
β. Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυ­σικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς που προκύπτει με βάση το συνολικό εισόδημά της.
Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., ο ή η σύζυγος ευθύνεται εις ολόκληρον για την καταβολή της εισφοράς που αναλογεί επιμεριστικώς στο εισόδημά του ή στο εισόδημά της.
Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον με εκείνους που βαρύνονται με την εισφορά και την καταβολή της, έχουν όμως δι­καίωμα αναγωγής.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλο­γα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της έκτακτης εισφοράς.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έκτακτη Οικονομική Εισφορά
Up
Close
Close
Κλείσιμο