Νόμοι 3693/2008 Αρθρο 2 Παράγραφος 2

Αρθρο 2. Ορισμοί

2. «Νόμιμος ελεγκτής»: φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει, σύμφωνα, με τον παρόντα νόμο ή την Οδηγία 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9.6.2006) άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους - μέλους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμοί
Up
Close
Close
Κλείσιμο