Νόμοι 3693/2008 Αρθρο 10

Αρθρο 10. Πρακτική άσκηση

1. Για να εξασφαλισθεί η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων, οι ασκούμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους.

2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται για δυο τουλάχιστον έτη, υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος.

3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στα πλαίσια του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης, την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης και την επάρκεια της εποπτείας των προσώπων, περιλαμβανομένων και των νόμιμων ελεγκτών, που αναλαμβάνουν την εποπτεία των ασκουμένων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρακτική άσκηση
Up
Close
Close
Κλείσιμο