Νόμοι 3556/2007 Αρθρο 36

Αρθρο 36.

1. Οι Διοικητές και Πρόεδροι όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΤΕΑΠΑΣΑ, επιλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής όπως θα τροποποιηθεί, μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Οι Διοικητές και οι Πρόεδροι των Δ.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ, να έχουν διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.

2. Η διαδικασία επιλογής Προέδρου για καθέναν από τους ως άνω φορείς ορίζεται ως εξής:
α. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
β. Κατάρτιση από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταλόγου υποψηφίων που περιλαμβάνει όσους εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και διαπιστώνεται από τα υποβαλλόμενα από αυτούς δικαιολογητικά ότι πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1.
γ. Επιλογή από τον κατάλογο της παραγράφου 2β ενός (1) υποψηφίου για τη θέση του Διοικητή ή του Προέδρου, από Επιτροπή αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
αα. Επί τιμή Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο.
ββ. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος.
γγ. Τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΕ και τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, για την επιλογή του Διοικητή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και των Προέδρων του ΤΕΑΙΤ και του ΕΤΕΑΜ. Για την επιλογή του Προέδρου του ΤΑΠΙΤ συμμετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ.
δδ. Τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ και τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, ως μέλη, για την επιλογή του Διοικητή του ΟΑΕΕ.
εε. Τους Προέδρους της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ) και της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ), ως μέλη, για την επιλογή του Διοικητή του ΟΓΑ.
στστ. Τους Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγόρων, του ΤΕΕ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ως μέλη, για την επιλογή του Προέδρου του ΕΤΑΑ.
ζζ. Τους Προέδρους της ΓΣΕΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ως μέλη, για την επιλογή του Προέδρου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ.
ηη. Τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΕ και τον Πρόεδρο της ΔEH ΑΕ, για την επιλογή του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ.
θθ. Τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΕΔΥ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλη, για την επιλογή του Προέδρου του ΤΕΑΔΥ. Για την επιλογή του Προέδρου του ΤΠΔΥ συμμετέχουν μόνο οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ.
ιι. Τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ιαια. Τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγουν κατά πλειοψηφία τον υποψήφιο Διοικητή ή Πρόεδρο, με τη σύμφωνη γνώμη εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον οποίο ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προτείνει στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως θα τροποποιηθεί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, οι Πρόεδροι με εξαίρεση αυτών που διορίζονται λόγω αξιώματος ή θέσης και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ανεξάρτητα εάν εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή φορείς των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διορίζονται για τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις θητείες.

5. Ο Πρόεδρος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) επιλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής και διορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

6. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πλην των εκλεγμένων μελών και των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
β. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας γίνεται εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ανασυγκρότηση όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και καταργείται η συμμετοχή των μελών, που διορίζονται στα Διοικητικά Συμβούλια κατ' εξουσιοδότηση της παρ. Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 87 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') πλην των ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που συμμετέχουν ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει απαραίτητα να είναι προϊστάμενοι διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α' βαθμό και επιλέγονται από το Β' κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης συμμετέχει και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα προσόντα που περιγράφονται στα προηγούμενο εδάφιο.
γ. Με όμοια απόφαση ανακαθορίζεται ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων ο αριθμός μετά την εφαρμογή της παραγράφου 6β είναι μικρότερος των πέντε ή έχουν άρτιο αριθμό μελών.

7. Τα Διοικητικά Συμβούλια συνεχίζουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεση μέχρι την ανασυγκρότηση και ανασύνθεση τους.

8. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
α. Επανακρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων όλα τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 5.
β. Οι διατάξεις της παρ. Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') ισχύουν μόνο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ και καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

9. Στο άρθρο 2 του π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α') προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής.
"3. Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο του άρθρου 1, όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 2, του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζεται από όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης από 1ηςΙανουαρίου 2008. Οι ανωτέρω Οργανισμοί παράλληλα με την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος υποχρεούνται στη δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) Η αποτίμηση των χρηματοοικονομομικών μέσων των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο