Νόμοι 3429/2005 Αρθρο 6

Αρθρο 6. Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου. Αντίστοιχα, κάθε δημόσια επιχείρηση εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές των εποπτευόντων Υπουργείων σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και τους στόχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα επιχειρησιακά σχέδια εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

3. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει:
α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,
γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,
δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
στ) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,
ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,
η) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της δημόσιας επιχείρησης,
θ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης,
ι) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
ια) ....................

4. Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται ο χρόνος υποβολής και έγκρισης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων.

6. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιχειρησιακό σχέδιο
Up
Close
Close
Κλείσιμο